disclaimer

PRIVACYSTATEMENT:

Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing)

Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14115873 en Juke Messing, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14117346), gevestigd te Heerlen, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) persoonsgegevens verwerkt:

  1. (potentiële) patiënten;
  2. bezoekers aan de praktijk van Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing);
  3. bezoekers van https://www.psychologenpraktijkwelten.nl;
  4. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing);
  5. sollicitanten;
  6. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing)
   persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 2. Verwerking van persoonsgegevens

  Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) verwerkt persoonsgegevens die:

  1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens en behandelgegevens;
  2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. Doeleinden verwerking

  Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 4. Rechtsgrond

  Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 5. Verwerkers

  Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 6. Persoonsgegevens delen met derden

  Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 7. Doorgifte buiten de EER

  Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens

  Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

  1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
  3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
  4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 9. Wijzigingen privacystatement

  Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten

  U hebt het recht Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkwelten.nl .

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Welten (Mariëlle Dautzenberg en Juke Messing) door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkwelten.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).